วันอาทิตย์ ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๒.๑๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๖ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๔.๐๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมเป็นที่คาดหวังของคนทั่วไปว่าจะเป็น
ผู้มีสติปัญญามีคุณสมบัติพร้อมที่จะประกอบการงาน สร้างประโยชน์แก่ตนและสังคม และรับภาระหน้าที่
ในกิจการสำคัญต่าง ๆ กล่าวกันว่า คุณสมบัติซึ่งเป็นที่ต้องการและคาดหวังของหน่วยงานทั้งหลาย
นอกจากความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง ก็คือความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ หรือความสามารถมองการณ์ไกล
ไปถึงอนาคต และกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ บัณฑิตจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ได้ ก็โดยอาศัยความรู้ที่เล่าเรียนมาและที่แสวงหาเพิ่มเติม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ข้อมูลข่าวสาร การศึกษาความเปลี่ยนแปลงหรือปัญหาต่าง ๆ
ให้เข้าใจถ่องแท้ จึงจะสามารถกำหนดเป้าหมายในอนาคตได้ชัดเจน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับตนเอง และส่วนที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน แล้วมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายตามวิธีการที่คิดไว้ ด้วยความพากเพียรอย่างสุจริต ท้ายที่สุด
ก็จะบรรลุเป้าหมาย ยังผลให้เกิดการพัฒนาทั้งในส่วนตน และหน่วยงาน บัณฑิตจึงควรฝึกตนให้มีคุณสมบัติข้อนี้
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และหน้าที่การงานต่อไป
เวลา ๑๕.๐๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑
เวลา ๑๘.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงเป็นองค์ประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ ๑๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส “จากเขาแอลป์
สู่เขาใหญ่” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
/ในวันเดียวกันนี้…
– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทาน
น้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธ
ธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร