วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖

 

วันนี้  เวลา  ๐๗.๒๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงนำข้าราชการ นักเรียนนายร้อย และประชาชน
เดิน “เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน ๖๖” ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก

เวลา  ๑๖.๑๕  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๘.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการ
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เฝ้า รับพระราชทานของที่ระลึก

อนึ่ง  เมื่อวันเสาร์  ที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๖  เวลา  ๑๙.๒๓  น.  พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่