วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๗.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน
ราชกัญญาจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
อยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ พระพุทธ มหาราช
ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองคำ
ลงยาราชาวดี และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละออง
ธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๘๙ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาส ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทาน
แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม จากนั้น เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิ
และพระอัฐิ ทรงธรรม แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคน

/จตุปัจจัยไทยธรรม…

– ๒ –

จตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา
ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร ๑๘ ไตร (เที่ยวแรก)
แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและ
พระอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์
พระสงฆ์อีกเที่ยวละ ๑๘ รูป จำนวน ๔ เที่ยว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์
ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ ๔ เที่ยว จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบ
พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ พระพุทธมหาราช ฉ ปริวัตน์ พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายบังคม
พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวาย
ความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๑๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๔
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสามวันที่ผ่านมา ได้ขอให้บัณฑิตใน
ที่ประชุมนี้ ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ลึกซึ้งและกว้างขวางยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีจิตใจ
ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต เพราะความรู้และคุณธรรมนั้น เป็นเครื่องมือและเครื่องประคับประคอง
ส่งเสริม ให้แต่ละคนสามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จผลที่ดีที่เจริญ และแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในการทำงานได้

/ในวันนี้…
– ๓ –

ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลาย ถึงคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง คือความ
กตัญญูกตเวที บุคคลผู้ยึดมั่นในความกตัญญูกตเวที ย่อมไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อม แต่ตั้งใจ
พยายามประพฤติตนเป็นคนดี และนำความรู้ตลอดจนคุณสมบัติทั้งปวงที่ได้สร้างสมมาดีแล้ว ไปใช้ประกอบกิจการงานที่ดีที่สุจริต ให้ความดีความเจริญที่บังเกิดขึ้น เป็นเครื่องทดแทนคุณของทุกคนทุกฝ่ายที่ได้
เกื้อหนุนตนมา ความกตัญญูกตเวทีนี้ จึงเป็นเครื่องหมายของคนดี บัณฑิตทุกคนควรจะได้พิจารณาให้เห็น
คุณค่าของความกตัญญูกตเวที แล้วน้อมนำมาเป็นคุณธรรมประจำใจ