วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๖ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๐๙.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสำเร็จของบัณฑิตทั้งหลายในวันนี้ ย่อมเป็นที่ปรารถนาและรอคอย
ของทุกคน ไม่เพียงแต่บัณฑิตเองเท่านั้น หากยังรวมถึงครอบครัว ครูบาอาจารย์ และผู้ที่มีความรักความปรารถนาดีต่อบัณฑิตด้วย ความสำเร็จดังกล่าว เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคภูมิใจได้เต็มที่ และเชื่อว่าทุกคน
คงปรารถนาที่จะเห็นบัณฑิตได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นไปอีก บัณฑิตเองก็เช่นเดียวกัน เมื่อมีความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาแล้ว ก็ย่อมมุ่งหวังความสำเร็จในชีวิตต่อไปในภายหน้า
จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายาม นำความสำเร็จทางการศึกษาทั้งนี้ ไปใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสำเร็จในชีวิต
โดยนำความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงของความเป็นบัณฑิต ไปใช้ประกอบอาชีพการงาน สร้างสรรค์ประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ ถ้าทำได้ บัณฑิตก็จะเป็น
ผู้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง สมดังที่ตนมุ่งหวังตั้งใจ และทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา
เวลา ๑๒.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ณ อาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ หอประชุมศรีตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง