วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองพิเศษ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “บ้านพระพร ๑๕ ปี คืนคนดีสู่สังคม” ณ อาคารเด็กและเยาวชน
มูลนิธิบ้านพระพร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร