วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๔.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จากนั้น
ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์
อัลกุรอานระดับภาคใต้ และระดับประเทศ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ที่ทาการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลาดับดังนี้
– พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นา คณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล
ในโอกาสนี้ จุฬาราชมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ที่ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ประธานกรรมการอิสลามประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้าราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
– พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นา ผู้แทนโรงเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่ได้รับการคัดเลือก
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจาปี ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดารัส ความว่า การดูแลและแนะนา
สั่งสอนศาสนิกชน กับการให้การศึกษาอบรมเยาวชนนั้น เป็นภารกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน และ
ส่งเสริมกันอย่างมาก ด้วยเหตุว่า ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องชัดเจน กับความรู้ในหลัก
วิชาอันหนักแน่นกว้างขวางต่างก็เป็นปัจจัยเกื้อกูลให้บุคคล สามารถดาเนินชีวิตและประกอบสัมมาชีพ
ได้อย่างผาสุกมั่นคง กรรมการอิสลามประจาจังหวัดและอิหม่าม ผู้ทาหน้าที่แนะนาสั่งสอนหลักธรรมของ
ศาสนาให้แก่อิสลามิกบริษัท กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งทาหน้าที่ให้การศึกษาอบรมเยาวชน
ให้มีความรู้ในหลักวิชาและหลักธรรม จึงควรจะได้ภูมิใจ ในผลงานที่ได้ปฏิบัติบาเพ็ญให้สาเร็จผลด้วยดี
ตลอดมา และเต็มใจยินดีที่จะร่วมมือร่วมแรงกัน ดาเนินงานอันทรงคุณค่านี้ต่อไปให้ยิ่งเข้มแข็งหนักแน่น
เพื่อยังความดีความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งของบุคคล ของท้องถิ่น และของชาติบ้านเมือง
ให้บังเกิดเพิ่มพูนและยั่งยืนตลอดไป
/อนึ่งเมื่อวันเสาร์…
– ๒ –
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพาทริก ซีมียู วาโมโต (Mr. Patrick Simiyu Wamoto) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตาแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางวาเลรี วันจีกู รูเกเน (Mrs. Valerie Wanjiku Rugene)
ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๐.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสานักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า เนติบัณฑิตทั้งหลาย
ส่วนใหญ่คงจะได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นอาชีพต่อไป ทุกคนจึงควรตั้งความปรารถนาเสียแต่ต้น ที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดี นักกฎหมายที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้งเจนจัด
แล้วยังต้องยึดมั่นในอุดมคติ และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างเคร่งครัด คือกล้าที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมด้วย ในการนี้ ทุกคนจึงต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสัจธรรม คือความถูกต้องตามคลองธรรมและตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง สาหรับเป็นกาลังส่งเสริมการประพฤติตนปฏิบัติงาน มิให้หวั่นไหวเอนเอียงด้วยอานาจแห่งโลกธรรมและอคติ นอกจากนั้น ต้องฝึกให้มีความสุขุม
ถี่ถ้วน ในกระบวนการทางานทุกขั้นตอน เพื่อประคับประคองป้องกันมิให้งานที่ทาบกพร่องผิดพลาด ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด ถ้าทาได้ดังนี้ ทุกคนก็จะเป็นนักกฎหมายที่ดี ผู้ธารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม
อย่างเที่ยงแท้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา