วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป
ทรงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงก่อสร้างหออารักษ์ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่