วันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันอาทิตย์  ที่  ๑๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้  เวลา  ๑๘.๓๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร หน่วยงานที่ร่วมสนับสนุน
การจัดงาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล” และช่างทอผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไทย ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ ๗๖ จังหวัด และหนังสือ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล” แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

งาน “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่น…สู่สากล” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการทอผ้าในท้องถิ่น อันนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรค์
ต่อยอด สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ราษฎร อีกทั้งยังเป็นการรักษาศิลปหัตถกรรมของไทยไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา และทำให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เวลา  ๑๗.๒๓  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเรือโท ละเอียด  สังชญา ม.ว.ม.,ป.ช.
ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๐๙.๔๗  น.  สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย