วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับ
เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดเลย และจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ พระตาหนักภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร