วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๖.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ พระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
เวลา ๑๖.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นา คณะทูตานุทูตและคู่สมรส พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจาปี ๒๕๖๓ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๔๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทาน ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วย
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๐๐ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ ลานหน้าอาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านศิลปาชีพ เช่น ผ้าไหมต่าง ๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีรายได้เสริม เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง แก่ราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ส่งเสริมอาชีพ อบรมให้ความรู้ในการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งยังช่วยเพิ่มช่องทางการจาหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร อาทิ ปลาส้มไร้ก้าง จากกลุ่มปลาส้มแม่ริม จังหวัดยโสธร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกล้วยตาก จังหวัดหนองคาย ผลิตภัณฑ์แปรรูปมะพร้าว จากกลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว เคียงเลย จังหวัดเลย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด และสมาคมสตรีจังหวัดสกลนคร สาธิตการมัดย้อมครามแบบธรรมชาติ