วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียน ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง – ชาย โรงเรียนพระดาบส
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ
มหามงคล ณ โรงเรียนพระตาหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้ นายแสง สุขะทิวง (Mr. Seng Soukhathivong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจาประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาส
ที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางสมดี สุขะทิวง (Mrs. Somdy Soukhathivong) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรม ราชวโรกาสให้ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นา ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ และในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ดังนี้
๑. นายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจา สาธารณรัฐสิงคโปร์ นายชุตินทร คงศักดิ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๒. นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐฝรั่งเศส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐฝรั่งเศส นายธนา เวสโกสิทธิ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
/๓. นางสาวรมณี…
– ๒ –
๓. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐอิตาลี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐอิตาลี นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐเกาหลี มาก่อน
๔. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๕. นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสมาพันธรัฐสวิส นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๖. นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐเกาหลี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐเกาหลี นายวิชชุ เวชชาชีวะ เคยดารงตาแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
๗. นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาฮังการี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาฮังการี นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐเซเนกัล มาก่อน
๘. นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาราชอาณาจักรบาห์เรน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาราชอาณาจักรบาห์เรน นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจากระทรวง การต่างประเทศ มาก่อน
๙. นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจา สาธารณรัฐตุรกี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจา สาธารณรัฐตุรกี นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เคยดารงตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจานครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาก่อน
๑๐. นายมังกร ประทุมแก้ว เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจาสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
/ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง…
– ๓ –
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจเต็มประจา สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ นายมังกร ประทุมแก้ว เคยดารงตาแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจา นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา มาก่อน
๑๑. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไป ปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาก่อน
๑๒. นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นายสุริยา จินดาวงษ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจาสาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน
๑๓. นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อานวยการใหญ่ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการใหญ่ สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ เคยดารงตาแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจา สาธารณรัฐสิงคโปร์ มาก่อน
โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายภควัต ตันสกุล อธิบดีกรมพิธีการทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงติดตามการดาเนินงาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริแห่งแรก ในจานวน ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ ที่พระบาทสมเด็จพระมหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดาริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี ๒๕๒๒ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย แสวงหาแนวทาง และวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ เป็นต้นแบบให้ประชาชน ซึ่งในอดีตมีสภาพดินเสื่อมโทรม จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นเวลานาน ไม่มีการปรับปรุงบารุงดิน ทาให้ดินจืด และกลายเป็นดินทราย ในโอกาสนี้ ประทับรถรางพระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการดาเนินงานและผลสัมฤทธิ์ ของศูนย์ฯ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งอยู่ ในพื้นที่ของศูนย์ ฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีนักเรียน นักศึกษา ๔๖๖ คน จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีการสอนนอกระบบภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท ระดับ ปวช แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขางานการเกษตร ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิต
/โครงการอนุรักษ์…
– ๔ –
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชกล้วยไม้ป่า ได้แก่ ว่านเพชรหึง ที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีสรรพคุณทางยา นิยมนามาทา เวชสาอาง ส่วนร้านพวงคราม จาหน่ายสินค้าของศูนย์ฯ อาทิ แชมพูดอกอัญชัน สบู่และครีมบารุงผิวว่านสาวหลง และเห็ดหลินจือแดงอบแห้ง โดยขยายผลองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จาเป็น แก่เกษตรกร สาหรับสวนพฤกษศาสตร์ ได้ศึกษา ทดลอง วิจัย รวบรวมพรรณไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มาปลูกในพื้นที่ สวนป่า เพื่ออนุรักษ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิจัย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน จากนั้น เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังลานห้วยเจ๊ก อ่างเก็บน้าในโครงการจัดหาแหล่งน้าสารองกลุ่มน้าโจนตามพระราชดาริ เพื่อเป็นแหล่งเพาะ และขยายพันธุ์สัตว์น้า ศึกษาความรู้ด้านการเกษตร งานปศุสัตว์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย พัฒนาพันธุ์สัตว์ เผยแพร่แก่เกษตรกร เป็นแหล่งทัศนศึกษา และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ในตอนบ่าย เสด็จพระราชดาเนินไปยัง ห้องประชุมพอเพียง นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดาเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน กราบบังคมทูลสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวาย พระพรชัยมงคล ในการนี้ พระราชทานพระราชดารัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง