วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๖.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงพระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ เจ้าหน้าที่
กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว
เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง เสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และพระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันเอก นิติ ติณสูลานนท์
ไปจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพ ทรงศีล พระพรหมมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์ ๔ รูป
สวดธรรมคาถา จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ เจ้าพนักงานลาดผ้าภูษาโยง ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์บังสุกุล ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จบแล้ว เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงสวดพระอภิธรรม พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จากนั้น ทรงกราบพระพุทธรูป ที่หน้าเครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินกลับ
เวลา ๑๗.๒๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ จ.ภ. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน พระราชทานศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ., ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตร ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
/อนึ่ง เมื่อวันเสาร์…..
– ๒ –
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รักษาการประธานองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,
ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร