วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๑๗.๑๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสายสนี วงษ์สุวรรณ ป.ม. ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๔๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ จ.ภ. ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๘.๓๔ น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้า พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังลานปาริชาติ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยทรงแย้มพระสรวลและทรงโบกพระหัตถ์แก่ราษฎร ที่ต่างพร้อมใจเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” อย่างต่อเนื่อง จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการ โดยกองแพทย์หลวง ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลศรีธัญญา และสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี มาออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน และผู้ปกครองบัณฑิต ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทั้งการตรวจสุขภาพ ตรวจโรคทั่วไป และโรคเฉพาะทาง ซึ่งได้นาเครื่องมือแพทย์พระราชทานที่ทันสมัย มาตรวจวินิจฉัยอย่างครบวงจร รวมทั้งบริการกายภาพบาบัด และทันตกรรม โดยวันนี้มีผู้มารับบริการ จานวน ๓๒๑ ราย โรคที่พบมาก ได้แก่ ค่าสายตาผิดปรกติ ตาแห้ง ต้อลม กล้ามเนื้ออักเสบ และเข่าเสื่อม
ในการนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จานวน ๔ คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานกล่องยาพระราชทาน กับเงินสาหรับเป็นค่าเดินทาง ไปทาการรักษา ทรงสอบถามอาการป่วยและแนวทางการรักษาด้วยความสนพระราชหฤทัย ทั้งพระราชทานกาลังใจแก่ผู้ป่วยด้วย ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ป่วยและครอบครัวและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
/จากนั้น…
– ๒ –
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (สานักงาน กปร) ที่ได้ดาเนินงานสนองพระราชดาริเกี่ยวกับงานพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้บรรลุผลตามแนวพระราชดาริที่ได้พระราชทานไว้ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ รวม ๔,๘๗๗ โครงการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ดาเนินการตามพระบรมราโชบายสาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริอย่างต่อเนื่อง ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้สร้างอาชีพให้ราษฎร ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งล้วนเป็นงานฝีมือจากชาวนา ชาวไร่ เพื่อให้มีอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืน เช่น งานปัก งานตุ๊กตาปั้นชาววัง จักสานย่านลิเภา จักสานไม้ไผ่ลายขิด ผ้าไหม และผ้าฝ้ายทอมือ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสาคัญกับการส่งเสริมงานศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้ราษฎรมีโอกาสแสดงงานฝีมือ และจาหน่าย ทาให้มีรายได้แก่ครอบครัว และชุมชนต่อไป