วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๕.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร