วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
เวลา ๑๑.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย
ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร