วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๒
เวลา ๐๙.๒๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์โรงเรียนฟรีดิคส์ฮาเฟิน เมืองฟรีดิคส์ฮาเฟิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๓ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงสื่อการสอนและสิ่งของเกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนทางภาคใต้ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ยุคที่ศาสนจักรก่อตั้งโรงเรียนขึ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่ศาสนา รวมถึงวิวัฒนาการของห้องเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอน
จึงเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการศึกษาเรียนรู้ที่มุ่งให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงวิวัฒนาการด้านการศึกษาและสังคมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีความสืบเนื่องเชื่อมโยงกัน ทั้งยังเห็นภาพและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองผ่านระบบการศึกษา
เวลา ๑๓.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองลินเดา ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา ครั้งที่ ๗๒ ในฐานะทรงเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลเมืองลินเดา การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา เป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม เริ่มการประชุมครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๙๔ ณ เมืองลินเดา เกาะขนาดเล็กทางตอนใต้ของเยอรมนี บริเวณทะเลสาบโบเดนเซ พรมแดนธรรมชาติระหว่างเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันได้มุ่งเน้นผู้เข้าร่วมประชุม
กลุ่มเยาวชน นักศึกษา และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงจากนานาประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามคำขวัญ ๓ ประการ คือ ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเชื่อมโยงเครือข่าย
การประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้เป็นการจัดขึ้นครั้งที่ ๗๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ มุ่งเน้นด้านการค้นคว้าวิจัยทางสรีรวิทยาและยา ซึ่งมีผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลกว่า ๔๐ คน และนักวิทยาศาสตร์
รุ่นใหม่กว่า ๖๐๐ คน เข้าร่วมการประชุม ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยที่ดำเนินการคัดเลือกโดยโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖ คน

/เวลา ๑๘.๓๐ น. …

 

– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ โรงแรมบายเออริเชอร์ โฮฟ เมืองลินเดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ ฯ นำ คณะผู้แทนไทยที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา
ครั้งที่ ๗๒ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท