วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพิศพรรณ (อารัมภีร) ชยางกูร ณ อยุธยา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก จักรีบงกช อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตรการทางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจาจังหวัดชัยนาท ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อาเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีผู้มารับการรักษา จานวน ๓๓๓ คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ โรคระบบประสาท และโรคผิวหนัง ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่มาเฝ้า เพื่อขอรับพระราชทาน พระวินิจฉัยในการรักษา ซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่ โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคแพ้ภูมิตัวเอง และโรคความบกพร่อง
ของกระดูกไขสันหลัง เป็นต้น โดยทรงให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงินค่าเดินทาง ในการไปรักษาโรคด้วย จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการ และอนุกรรมการ พระราชทานเข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่อาสาสมัคร พอ.สว. กับพระราชทานพระวโรกาสให้ อาสาสมัคร พอ.สว. ประจาจังหวัดชัยนาท เฝ้า รับพระราชทานพร และแนวทาง การปฏิบัติงานด้วย