วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชส านัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๗
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายมนต์ ปอประสิทธิ์ จ.ภ.
ณ เมรุวัดบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดงานนิทรรศการฉลองครบรอบ ๕๕ ปี
แห่งการก่อตั้งภูมิภาคอาเซียน และ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร “อาร์ต ฟอร์ ออล ๒๐๒๔ (Art For All 2024)
ศิลปะมีไว้ส าหรับทุกสิ่ง” ณ พีเอสจี อาร์ตแกลเลอรี (PSG Art Gallery) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร