วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒
วันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดศูนย์ศัลยกรรมระบบ
ทางเดินปัสสาวะ เวชภูรี ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ พระตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ นางสาวคีริน เตชะวงศ์ธรรม ผู้พิการทางสายตา พร้อมสุนัข
นาทาง ชื่อ “ลูเตอร์” เฝ้ารับพระราชทานกาลังใจ
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร