วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ณ อาคาร อเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นวันที่ ๒
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเศรษฐา ศิระฉายา จ.ภ. ณ เมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร