วันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๗.๓๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๕.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จถึงท่าอากาศยานเบนกูเรียน เทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล ณ ที่นั้น นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูตไทยประจารัฐอิสราเอล และคณะ เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เดวิด กรุงเทลอาวีฟ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๑.๒๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ พระราชทานพระวโรกาสให้ นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจาประเทศไทย เฝ้า ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๓.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประทับเครื่องบินของสายการบินแอล อัล อิสราเอลแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ แอลวาย ๐๘๒ เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการ โดยจะทอดพระเนตรงาน ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะเรื่องโรคมะเร็ง และทรงร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ ในการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กับองค์การแพทย์ฮาดาสสา ณ องค์การแพทย์ฮาดาสสา นครเยรูซาเล็ม ตามคากราบทูลเชิญขององค์การแพทย์ดังกล่าว อีกทั้ง จะทรงแสวงหาความร่วมมือและทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์และการบริหารจัดการของโรงพยาบาลและ โรงเรียนสัตวแพทย์คอเร็ต ตามคากราบทูลเชิญของโรงเรียนสัตวแพทย์คอเร็ต