วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายวิญญู อังคณารักษ์
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓ และคุณหญิงสุภางค์ อังคณารักษ์ ท.ม.,จ.จ.,ภ.ป.ร.๔. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๘.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางขวัญจิรา สิวายะวิโรจน์ ณ เมรุด้านใต้วัดเทพศิริน
ทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าหลังต้นน้ำภูไท ณ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าหลังต้นน้ำภูไท และโครงการเร่งด่วน เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี ๒๕๖๓ (แก้มลิงคลองมะหาด)
บ้านคลองมะหาด อำเภอท่าตะเกียบ กับพื้นที่เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
อนึ่ง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๕๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ไปทางถนนจักรีจรัล ผ่านประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวขวาผ่านถนนหน้าพระลาน และถนนราชดำเนินใน ไปทรงจุดเทียนมหามงคล เพื่อถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ณ ที่นั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีจุดเทียนมหามงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ
และวันพ่อแห่งชาติ ทั้งได้มาอยู่ในท่ามกลางประชาชนทุกหมู่เหล่า ในวันนี้

/พระบาทสมเด็จ…

– ๒ –

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน มาตลอด ๗๐ ปีแห่ง
รัชสมัย ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า ได้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ให้ดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษา การแพทย์และการสาธารณสุข ตลอดจนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักการดำเนินชีวิตและประพฤติตนปฏิบัติงานไว้
คือเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดมั่นในทางสายกลาง กระทำการทุกอย่างให้พอเหมาะพอดี โดยอาศัยความมีเหตุผล
เป็นเครื่องพิจารณา อาศัยวิชาความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติ และอาศัยคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคอง อันจะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะมีฐานะความเป็นอยู่อย่างไร ประกอบอาชีพการงานใด ย่อมมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง สามารถพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้นเจริญขึ้น และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกได้ ประเทศไทยจึงดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความเข้มแข็ง ให้ชาวไทยตลอดจนผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ได้มีชาติบ้านเมืองเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นจุดหมายร่วมกัน ในอันที่จะรักษาสิ่งที่ดีงามของชาติไว้ พร้อมทั้งปฏิบัติสร้างสรรค์ความดีความเจริญ เพื่อความร่มเย็นเป็นปรกติสุข ความมั่นคงเป็นปึกแผ่น และความเจริญยั่งยืนของประเทศ ประชาชน
ชาวไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์ในฐานะพ่อแห่งแผ่นดิน และถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม อันเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพนั้น เป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เสมอมา
ขอพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ให้มีความวัฒนาผาสุกตลอดไป
เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ทรงรับเทียนชนวนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงจุดเทียนมหามงคล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ต่อเทียนที่ทรงถือ เสร็จแล้ว ทรงรับโคมเทียนจากเจ้าพนักงานพิธี ทรงถือโคมเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นเวลา ๘๙ วินาที แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาส์น ทอดพระเนตรการแสดงจำนวน ๓ ชุด ได้แก่ การแสดงอักษรภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยอากาศยานไร้คนขับ ประกอบเพลง King of Kings การแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยเด็กและเยาวชน และการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชน
ชาวไทย เมื่อจบการแสดงแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จลงจากเวที แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต