วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ
พลตำรวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอสบปราบ และพื้นที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง กับหอประชุมที่ว่าการอำเภอลี้ และพื้นที่อำเภอลี้
จังหวัดลำพูน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก และพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่