วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์ ที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญ พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๕ ประจาปี ๒๕๖๕ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด และอิหม่าม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจาปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ ๔ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ ต่อจากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เวลา ๑๘.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนินถึงมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ณ ที่นั้น ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสานักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วเสด็จเข้าห้องโถงมัสยิดกลาง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอานัส วาโด ผู้ชนะเลิศการทดสอบ การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓ อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน และ นายสมาน ก้อพิทักษ์ แปลความหมายเป็นภาษาไทย จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ แล้วกราบบังคลทูล เบิกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และกราบบังคมทูลเบิกคณะกรรมการตัดสิน และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่ที่ระลึก เสร็จแล้ว ผู้แทนจุฬาราชมนตรี สวดดูอาร์บทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดาเนิน ไปยังบริเวณด้านหน้ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ กองแพทย์หลวง สานักพระราชวัง และกรมแพทย์ทหารบก ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ทาการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
/โดยมี…
– ๒ –
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ อาทิ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ อายุกรรมระบบประสาทและสมอง กุมารเวชศาสตร์ รังสีวิทยา จักษุวิทยา และโสต ศอ นาสิกวิทยา รวมทั้งการตรวจรักษาทางทันตกรรม ในการนี้ กองแพทย์หลวงและโรงพยาบาลปัตตานี ได้นาเครื่องมือตรวจทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน คือ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram) สาหรับตรวจหัวใจ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) สาหรับตรวจภายในช่องท้อง และเครื่องตรวจเฉพาะทางโสต ศอ นาสิก สาหรับตรวจภายในช่องหู คอ และจมูก มาตรวจในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการ จานวน ๕๑๔ คน โรคที่พบมาก ได้แก่ ต้อกระจก ภูมิแพ้ขึ้นตา กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม และภาวะหูเสื่อมจากสูงอายุ การนี้ ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จานวน ๖ คน ซึ่งป่วยด้วยโรคภาวะเข่าแอ่น ๒ ข้าง และข้อนิ้วมือข้างซ้ายเหยียดออกไม่ได้ตั้งแต่กาเนิด โรคปากแหว่งเพดานโหว่และโรคดาวน์ซินโดรม โรคลมชัก โรคเนื้องอกบริเวณไขสันหลังระดับช่วงอก โรคภาวะกระดูกของกะโหลกศีรษะมีรูรั่ว และโรคขาและแขนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุถูกสะเก็ดระเบิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ จากนั้น ทรงเยี่ยมประชาชน ที่มาจากอาเภอต่าง ๆ ของจังหวัดปัตตานี รวมถึงสมาชิกแผนกปักผ้า จากศูนย์ศิลปาชีพบ้านสาเภาเชย อาเภอปานะเระ สมาชิกฟาร์มตัวอย่าง ฯ อาเภอยะหริ่ง ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย นอกจากนั้น ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัย จัดทาเป็นอาหารกล่อง มีรายการอาหาร ได้แก่ ข้าวกะเพราไก่ไข่เจียว และไก่ทอด พระราชทาน แก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดาเนินไปยังที่ทาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร