วันอาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๓.๕๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ในการแสดงปาฐกถา ชุด “ฉัฐปาฐกถา พฤทธาจารย์” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
ในโอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นจารึก เพื่อเชิญไปผนึก ณ บริเวณที่พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อพระฤกษ์ตึกบัญชาการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบาเพ็ญพระราชกุศล “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ในโอกาสวันประสูติสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ครบ ๒๓๑ ปี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร