วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566
ข่าวในพระราชสำนัก
                               พระบรมมหาราชวัง
วันอาทิตย์  ที่  ๒๗  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๖
วันนี้  เวลา  ๑๗.๓๑  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ คณะองคมนตรี และภริยา
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา  ๑๗.๔๑  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรส
คณะสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  คณะสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมือง ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และคู่สมรส  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  ประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการ เลขาธิการ และพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ข้าราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.  ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน  ปลัดกระทรวงกลาโหม คณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พร้อมด้วยภริยา นายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  คณะกองทัพไทย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานคร  เลขาธิการสภากาชาดไทย คณะกรรมการสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย  คณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พยาบาล
และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  คณะกรรมการมูลนิธิคุ้มเกล้า ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  คณะกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฯ  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ
/ คณะกรรมการ …
– ๒ –
คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ  คณะผู้บริหารบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด  คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน
โรงเรียนราชวินิต  คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนราชวินิต มัธยม  คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม  และคณะมูลนิธิราชวินิต มัธยม  เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ในวันเดียวกันนี้ เวลา  ๑๐.๓๖  น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม – ๓ กันยายน ๒๕๖๖
ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา