วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องดูดความชื้น เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ธนาคารออมสิน
สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน พนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา และเจ้าหน้าที่ประสานงาน เฝ้าทูลละออง
พระบาท ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์โรงเรียนหนองตะกู เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปทอดพระเนตร
รำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง