วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เวลา ๑๓.๕๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง – ชาย โรงเรียนพระดาบส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก
(วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนัก
สวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล กับพระราชทานประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทา สภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี