วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๗.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “ประเพณีข้ามฟาก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙” ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๒๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนา สังคม และประเทศชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม