วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน ไปยังท่าอากาศยานน่านนคร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จไปยังโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี สร้างขึ้นขนาดเท่าพระองค์จริงในพระอิริยาบถประทับพระเก้าอี้ ฉลองพระองค์เครื่องแบบ
พอ.สว. เพื่อเป็นอนุสรณ์ทางการศึกษา และปลูกจิตสำนึกแก่ให้ทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ที่มีต่อการศึกษาของเยาวชนไทยในชนบท ประดิษฐาน ณ ลานหอสมุดไอที ๑๐๐ ปีสมเด็จย่า
โอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน”
จัดกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน อาทิ วางทุกงานอ่านทุกคน ให้อ่านหนังสือที่ตนเอง สนใจทุกวันพุธ และบันทึกการอ่าน มีการจับรางวัลเพื่อให้มีความสนใจในการอ่านเพิ่มขึ้น หนังสือธรรมะ
สร้างสมาธิ ส่งเสริมการอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอน หนังสือพาสนุก สุขหรรษา แนะนำหนังสือใหม่
และหนังสือน่าอ่านโดยยุวบรรณารักษ์ และค่ายจิตอาสา สร้างห้องสมุดให้น้องที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมน และร่วมพัฒนาห้องสมุดเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
ต่อจากนั้น ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ เกียรติประวัติโรงเรียน รางวัลพระราชทาน สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน ที่บูรณาการร่วมกับ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ ศึกษาสรรพคุณสมุนไพร
ประพันธ์บทกวี วาดภาพ ออกแบบท่ารำ รวมทั้งแต่งเพลงที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพรรณไม้ช่อครามน้ำ
โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ อาทิ การทำเปเปอร์คราฟ (paper craft) คณิตคิดเร็ว
การเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่นสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง โดยน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จย่า
มาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต โครงการส่งเสริมความสามารถด้านภาษาจีน จัดสอนภาษาการตัดกระดาษ
เป็นอักษรภาษาจีน และการประดิษฐ์หุ่นยนต์บำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร