วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย
พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร พระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธ มหาราช ฉ ปริวัตน์ ซึ่งประดิษฐาน
ในพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๘๙ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม ขึ้นนั่งบนธรรมาสน์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียน ดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นนพปฎล มหาเศวตฉัตร สำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงธรรม แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้ว ลาดพระภูษาโยง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร ๑๘ ไตร (เที่ยวแรก) แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ที่ สวดพระพุทธมนต์ และถวายพระธรรมเทศนา สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีกเที่ยวละ ๑๘ รูป จำนวน ๔ เที่ยว จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ ๔ เที่ยว จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา แล้วเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ที่หน้าพระแท่น นพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

/ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. …
-๒-

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายพอล โรบิลลียาร์ด (Mr. Paul Robilliard) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย
ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางฮานาน โรบิลลียาร์ด (Mrs. Hanan Robilliard) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
– นายโน ควังอิล (Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางโอ ชองฮวา (Mrs. Oh Chungwha) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย