วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๔.๓๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะพราหมณ์ที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธี ฯ
ในโอกาสนี้ พระราชทานเงินพระราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์ ด้วย
ในวันเดียวกันนี้ ๑๕.๕๘ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิด
พระรูปและหอเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ โรงเรียน
สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนัก ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัด-
สกลนคร ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
ชุมชนนิรมัย อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ซึ่งชาวไทยเชื้อสายอินเดีย ชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ ร่วมกัน
จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นอาคาร ๒ ชั้น เปิดการเรียนการสอนเมื่อปี ๒๕๐๑
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๒๖๘ คน และมีการส่งเสริมการสอนภาษา
อังกฤษนอกเวลาเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตร
นิทรรศการโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ ศูนย์เครือข่ายกุสุมาลย์ ๑ อาทิ โครงการ
เดินวิ่งสะสมระยะทาง ของโรงเรียนบ้านหนองปลาตอง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย โครงการฝึกปั้น สั่นหาย
ของโรงเรียนบ้านซ่งเต่า เป็นกิจกรรมการปั้นดินเหนียวและดินน้ำมัน เพื่อช่วยฝึกสมาธิให้กับนักเรียน ลดปัญหา
สมาธิสั้น โครงการอนุรักษ์พืชพื้นบ้านผักพื้นเมือง ของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กิจกรรมชุมนุมนาฎศิลป์สืบสาน
การแสดง “รำโส้ทั่งบั้ง”ของโรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล เป็นต้น จากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละออง
พระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลกุสุมาลย์ และโรงพยาบาล
โพนนาแก้ว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางมาตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ซึ่งมีผู้เข้ารับ
การรักษาพยาบาล จำนวน ๒๖๓ ราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อ และโรคกระดูก เสร็จแล้ว เสด็จพระราช
ดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านกุดฮู อำเภอกุสุมาลย์
ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ มีครูจำนวน ๑๑ คน นักเรียนจำนวน ๑๖๖ คน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้พัฒนากิจกรรมต่างๆ ประสพผลสำเร็จเป็นอย่างดี อาทิ การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
/ ภาษาไทย ……
– ๒ –
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
นักเรียนมีการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงไก่ดำภูพาน หมูดำภูพาน และไก่ไข่แฮปปี้ชิก ทำให้นักเรียนมีอาหาร
เพียงพอต่อการบริโภค และมีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการทำการเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
กับทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการตามพระราชดำริของศูนย์เครือข่ายกุสุมาลย์ ๑ รวม ๑๓ โรงเรียน ซึ่งแต่ละ
โรงเรียนได้นำกิจกรรมที่โดดเด่นและประสพผลสำเร็จตามแนวปฏิบัติทั้ง ๖ ด้านในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดารมาจัดแสดง อาทิ การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
การจัดตั้งศูนย์แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมไทโส้ เชิงประวัติศาสตร์ ของโรงเรียนบ้านโคกม่วง และทอดพระเนตร
นิทรรศการโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริม ทำให้มีรายได้ที่
มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้ ปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพทอผ้า ๑๒ กลุ่ม กลุ่มตัดเย็บและแปรรูป ๒ กลุ่ม และกลุ่มทอกก
ผสมฝ้าย ๑ กลุ่ม มีสมาชิก ๓๙๐ คน ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำเสร็จแล้วจะส่งไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า เช่น กระเป๋า
ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เป็นต้น ในโอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง และทรงเยี่ยม
หน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางมาตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ซึ่งมี
ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล จำนวน ๓๑๗ คน กับทรงรับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน ๕ คน
เวลา ๑๒.๒๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดย
รถยนต์พระที่นั่ง ไปยังบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ณ ที่นั้น นายสันติพาบ
พมวิหาน เจ้าแขวงสะหวันนะเขต และภริยา นางคำเพา เอิน ทะวัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์ และ
ภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังโครงการศูนย์พัฒนาและ
บริการกสิกรรม – ป่าไม้ (หนองเต่า) แขวงสะหวันนะเขต ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง เจ้าแขวงสะหวันนะเขต ถวายเลี้ยง
พระกระยาหารกลางวัน ในโอกาสนี้ คณะเมืองไกสอน พมวิหาน ขอพระราชทานพระราชานุญาตประกอบพิธี
บายศรีสู่พระขวัญถวาย เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินไปทรงฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ
ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหนังสือขอพระราชทานโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร
เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาและบริการความรู้ทางด้านกสิกรรมในแบบเดียวกับศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร
ห้วยซอน-ห้วยซั้ว ที่แขวงเวียงจันทน์ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้
ความร่วมมือตามคำกราบบังคมทูล โดยมอบหมายให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเลือก
สถานที่ตั้งโครงการที่หนองเต่า บ้านโพนสิม เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต มีเนื้อที่ ๓๕๗ ไร่ ซึ่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ (หนองเต่า) แขวงสะหวันนะเขต
เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายแผ่นศิลาฤกษ์ที่ทำการ
โครงการพัฒนาด้านกสิกรรมบนพื้นที่สูง (สถานีเลี้ยงวัวหนองหิน เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ซึ่งทรงมีพระราชกระแสให้
มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับมหาวิทยาลัยจำปาสักและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาทดลองปลูกพืชเมืองหนาว
คัดพันธุ์จากพืชท้องถิ่นและพืชที่ทดลองปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทยมาทดลองปลูกในโครงการ ฯ และ
/ พระราชทาน …
– ๓ –
พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์แก่เจ้าแขวงสะหวันนะเขต และรองเจ้าแขวงจำปาสัก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน
ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และห้องผู้ป่วยหนัก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการออกหน่วยกสิกรรม
“หนองเต่าสัญจร ครั้งที่ ๔” ณ โรงเรียนประถมสมบูรณ์ บ้านโพนสิม เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและกิจกรรม
ต่าง ๆของศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม – ป่าไม้ (หนองเต่า) แขวงสะหวันนะเขตฯ ในตอนเย็น สมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานกงสุลใหญ่ไทย อาคารนี้รัฐบาลไทยและรัฐบาล
ลาว ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยการแลกสิทธิการเช่าที่ดินระหว่างกันเพื่อใช้ในงานทางการกงสุล ตั้งอยู่บนถนน
หมายเลข ๙ เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ในตอนค่ำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องจัดเลี้ยง สถานกงสุลใหญ่ไทย แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งนายนภดล เทพพิทักษ์
เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์ ถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ โดยมีเจ้าแขวงสะหวันนะเขต
และคณะผู้รับเสด็จฝ่ายรัฐบาลลาว ร่วมโต๊ะเสวย จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยมีเจ้าแขวงสะหวันนะเขต คณะข้าราชการฝ่ายรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และนายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์
ส่งเสด็จ