วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๘.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ คิวอาร์ ๘๓๒ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสาธารณรัฐมอลโดวา สาธารณรัฐอาร์เมเนียและจอร์เจีย ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีบวงสรวง
พระสยามเทวาธิราช ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร