วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง
เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้าย “อาคารมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราช” ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ต่อจากนั้น
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการ
พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ชาญชัย อินทรประวัติ ท.ช.,ท.ม. ณ เมรุวัดสุทธจินดาวรวิหาร
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๑.๑๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
สาขาปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒
รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี ๒๕๒๔ พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้บริเวณตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จำนวน ๑๐๙ ไร่ มีคลองพาดผ่าน
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตไม้ผลตามแนวทางเกษตรอินทรีย์สู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนแก่เกษตรกร แบ่งพื้นที่เป็นสวนผลไม้ ๖๐ ไร่ สระเก็บน้ำ ๑๒ ไร่ และพื้นที่ว่างเปล่า ๓๗ ไร่ มีกรมทหารราบที่ ๒๑ รักษาพระองค์ ฯ ดูแลประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำริ ปัจจุบัน มีกรมวิชาการเกษตร
ดูแลงานด้านวิชาการและส่งเสริมขยายผล โอกาสนี้ ผู้แทนหน่วยงานกราบบังคมทูลรายงานตามฐานต่าง ๆ
โดยฐานที่ ๑ ได้แก่ ฐานเทคโนโลยีการผลิตลำไยนอกฤดูกาล มีศาลาเรียนรู้ถ่ายทอดขั้นตอนเริ่มจากตัดแต่ง
กิ่งลำไยเพื่อเตรียมความพร้อม ราดสารโพแทสเซียมคลอเรตช่วยกระตุ้นให้ออกดอก จัดการคุณภาพด้วยการให้น้ำสม่ำเสมอ ใส่ปุ๋ย และป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช ฐานที่ ๒ ได้แก่ ฐานปศุสัตว์ มีคอกสุกร เป็ด และไก่ เลี้ยงแบบปศุสัตว์อินทรีย์ มีแปลงหญ้า ปล่อยอิสระให้ได้รับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์ ให้พืชผักแทนอาหารเม็ด ช่วยให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ฐานที่ ๓ ฐานเทคโนโลยีการผลิตเงาะที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผลิตเงาะนอกฤดู เพื่อให้ได้ผลผลิตราคาดี สำคัญที่การเตรียมต้นเงาะให้พร้อม ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยเพื่อเร่งสร้างใบใหม่ จึงจะออกดอกเร็วขึ้น ส่วนการเลี้ยงชันโรง เป็นการนำงานวิจัยไปต่อยอดส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงชันโรงอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยผสมเกสรและเก็บน้ำหวานนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ฐานที่ ๔ ดินและปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน
แสดงแผนที่ชุดดินที่พบในพื้นที่เป็นดินตื้นต้องบำรุงดิน ปลูกหญ้าแฝกช่วยดูดซับความชื้น สาธิตทำปุ๋ยหมัก
สูตรพระราชทาน เน้นนำซากพืช มูลสัตว์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ปุ๋ยที่ได้จะช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจน ทำให้ดิน
อุดมสมบูรณ์ ราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมี ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรและธรรมชาติ ฐานที่ ๕ การอนุรักษ์ทุเรียน
พันธุ์โบราณ มีแปลงปลูกเพื่อการอนุรักษ์ ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกบ กลุ่มก้านยาว กลุ่มทองย้อย และกลุ่มเบ็ดเตล็ด

/รวม ๑๖ สายพันธุ์…..

– ๒ –

รวม ๑๖ สายพันธุ์ ในวันนี้ ทรงปลูกต้นทุเรียนพันธุ์พวงมณี เป็นทุเรียนโบราณพบมากที่จังหวัดจันทบุรี
ใช้เวลาปลูก ๖ – ๗ ปี จึงจะออกผล ฐานที่ ๖ การบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานช่วยซ่อมรางระบายน้ำรอบศูนย์ ทำแก้มลิงหน้าฝาย เรียงหินรอบสระป้องกันการกัดเซาะ และเพิ่มขนาดความจุสระเป็น ๙๘ ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับใช้ภายในศูนย์ ฯ ได้ตลอดทั้งปี โอกาสนี้ ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด รวม ๘๑ ตัว เพื่อเป็นแหล่งสาธิตการทำประมงน้ำจืด เพื่อยังชีพและบริโภคในครัวเรือน ปัจจุบันศูนย์ฯ แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตไม้ผลอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว ยังได้ขยายผลสู่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายเบื้องต้น ๘ หมู่บ้าน ๙๑๔ ครัวเรือน ให้ทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านการเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของภาคตะวันออก