วันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในงานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา
๒๕๕๙ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง – ชาย โรงเรียนพระดาบส
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๕๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงานเฉลิมฉลอง “๖๐ ปี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ไทย : รวมใจสร้างคนดีสู่สังคม”
ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๓๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิด
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสานแว้ อำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญ
พระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ภ.ป.ร.๒
ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร