วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๖.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๕๑๘ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน และเติร์กเมนิสถาน ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๔๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
สำนักพระราชวัง ๑ สำนักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร