วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก
งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ
“กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา” ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางพระหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์