วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๕.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติ และทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชากด กัณฑ์ทศพร เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์
มรดกไทย” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บ้านเสม็ดงาม อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เวลา ๑๕.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดคลองภักดีรำไพ ณ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ในอดีตราษฎรชาวจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำ โดยเฉพาะปี ๒๕๔๒
เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ เพราะฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน แม่น้ำจันทบุรีซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักไม่สามารถ
ระบายน้ำได้ทัน น้ำจึงเอ่อท่วมสถานที่ราชการ บ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎรเสียหายจำนวนมาก ต่อมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรดังกล่าว จึงพระราชทานแนวพระราชดำริไว้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ สรุปความได้ว่า จังหวัดจันทบุรีประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากมีถนน ๓ สาย ขวางกั้นเส้นทางน้ำ วิธีแก้ไขคือต้องสำรวจดูว่าน้ำผันมาจากทางใด แล้วจึงหาช่องระบายน้ำให้สอดคล้องกัน การนี้กรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักจึงรับสนองพระราชดำริ ได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำจันทบุรีบางส่วนและคลองธรรมชาติสายต่าง ๆ พร้อมก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๑๑ แห่ง และระบบโทรมาตรเตือนภัยน้ำท่วม แล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๑

/ระยะที่ ๒ …..

– ๒ –

ระยะที่ ๒ ดำเนินการขุดคลองผันน้ำสายใหม่ แยกจากแม่น้ำจันทบุรีก่อนเข้าถึงเขตเมืองจันทบุรี ความยาว ๑๑.๖ กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบตามแนวคลองเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากเพื่อช่วยระบายน้ำส่วนเกินกว่าที่แม่น้ำจันทบุรีจะรองรับได้ไปออกสู่ทะเล ส่วนในฤดูแล้งช่วยเก็บกักน้ำไว้ใช้
เพื่อการเกษตรและป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อคลองผันน้ำว่า “คลองภักดีรำไพ”
มีความหมายคือ “คลองที่แสดงความจงรักในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗”
เพื่อเป็นที่ระลึกสืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ทรงเลือกที่จะประทับ ณ วังสวนบ้านแก้ว
จังหวัดจันทบุรี หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคตแล้ว เป็นเวลากว่า
๒๐ ปี และบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ในการส่งเสริมความก้าวหน้า ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา
และการฝึกอาชีพ แก่จังหวัดจันทบุรี

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงคลอง
ภักดีรำไพ จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของดีเมืองจันทบุรี อาทิ ทุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน พลอยบางกะจะ
และเสื่อจันทบูรณ์ รวมถึงทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ