วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๒๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการจักรพงษ์นิทรรศน์ และสยามกับสงครามโลก ครั้งที่ ๑ ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รองราชเลขานุการในพระองค์ ฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน มอบแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ
จังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ ตัว รวม ๗๗๐,๐๐๐ ตัว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศ ณ พระลานพระราชวังดุสิต