วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๒
โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า เมื่อวานนี้ ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า สังคมปัจจุบันมีปัญหามากและซับซ้อน บัณฑิตผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองจึงต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่น ที่จะประกอบอาชีพการงาน
ด้วยความสุจริตหมั่นขยัน และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงแท้จริง
ให้แก่ตนเองและประเทศชาติ
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า ประเทศของเรายังต้องการบุคลากรที่ถึงพร้อม
ทั้งในด้านความรู้ ความคิด และจิตใจ อีกเป็นจำนวนมาก เพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความ
เจริญมั่นคง กล่าวคือ นอกจากบุคคลจะต้องมีความรู้ในหลักวิชาแล้ว ยังต้องมีความคิดที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ กับมีใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมด้วย จึงจะเป็นผู้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้
บรรลุผลเป็นความดีความเจริญได้อย่างแท้จริง บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาถึงขั้นอุดม คงจะได้ผ่าน
การฝึกฝนอบรมในทางความรู้ ความคิด จิตใจ มาพอสมควรแล้ว จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนา
ตนเองต่อไป ให้เป็นผู้ถึงพร้อมดังที่กล่าว และยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นหลักประจำใจ
ไม่เสื่อมคลาย