วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายพลศักดิ์ กาญจนจารี ต.จ. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๑.๔๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชินี ณ ห้องประชุม อาคารสว่างวัฒนา โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคบริโภค) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ศาลาการเปรียญวัดคุ้งวารี อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี สุริยนต์ เฉียงตะวัน พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน (เครื่องอุปโภคบริโภค) ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ ศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิกุลทอง ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปยังท่าอากาศยาน นราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเปิดสอนมาเป็นระยะเวลา ๓๐ ปี สามารถส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ เป็นศูนย์บริการความรู้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาอื่น ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์และ
การทำบัญชีครัวเรือน โครงการเกษตรขยายผลสู่ชุมชน โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ออกปฏิบัติงาน แล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ ซึ่งราษฎรต่างปลื้มปีติ เนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ห่างไกล เส้นทางเข้าหมู่บ้านยากลำบาก หากมีฝนตกหนัก เด็กจะไปเรียนในอำเภอไม่ได้ และการขนส่งผลผลิตทาง การเกษตรดำเนินการได้ล่าช้า
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะแบกงาม
(ตันตระเธียรอุปถัมภ์) อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านภาวะโภชนาการ และด้านการเรียนการสอน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิด “อาคารสุวรรณ ตันตระเธียร” ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ชั้น /แบ่งได้ ๖ ห้องเรียน…

-๒-

แบ่งได้ ๖ ห้องเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรโครงการเกษตรขยายผลสู่ชุมชน และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน พระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก และผู้แทนเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแบกงาม
ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนเข้าสู่วัยเรียนของตำบลปากทรง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ปัจจุบันเด็กมีพัฒนาการที่ดีทุกคน จากนั้น ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาตรวจรักษา มีผู้มาใช้บริการจำนวน ๒๔๔ คน แล้วทรงเยี่ยม ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศทหารกองบิน ๗ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประทับเครื่องบิน พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร