วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องใน
วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ เรื่อง “จากบ้านสู่เมือง : รัฐแรกเริ่มบนแผ่นดินไทย”
ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทิ
นัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานการประชุมประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด
(ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัด) ทุกจังหวัดของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด
อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารหลังเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม จากการใช้งานมานานกว่า ๓๐ ปี โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ได้แก่ กิจกรรมการออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นต้น จากนั้น ทอดพระเนตรคลังพัสดุ ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมได้เตรียมความพร้อมสำหรับช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติ และผู้ยากไร้ในทุกช่วงฤดูกาลได้อย่างทันท่วงที ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังท่าอากาศยานนครพนม เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
และทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชน ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน ที่หลากหลายมาบูรณาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเสริมสร้างพัฒนาทักษะ ความรู้แก่ครูผู้สอน โดยเฉพาะวิชาภาษาไทย ส่วนด้านสุขอนามัยของนักเรียน ได้ส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชผัก และเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำวัตถุดิบมาใช้ประกอบอาหารกลางวัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วย
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพู อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ และดำเนินกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่สำคัญได้นำปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความรู้ แก่นักเรียนควบคู่กับการศึกษาด้านวิชาการ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมดนตรี การแสดงวงโปงลาง กิจกรรมด้านวัฒนธรรม และกิจกรรมฝึกอาชีพ การซ่อมบำรุงรถจักรยาน การปักตัวอักษร หรือป้ายชื่อ
ด้วยสะดึง ซึ่งเป็นกิจกรรมตามพระราชดำริ ที่มีพระราชประสงค์ให้นักเรียนเรียนรู้ ฝึกสมาธิจากการ

/ ประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรม…

-๒-

ประดิษฐ์ศิลปหัตถกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ดานละคร เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นอาคารเรียนสูง ๔ ชั้น ซึ่งสร้างขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติและความเป็นมาของอำเภอวานรนิวาส และผลงานของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เสร็จแล้ว ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ นักเรียน และราษฎร ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินทหารค่ายกฤษณ์สีวะรา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร