วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม ทรงเจิมเทียนรุ่ง
เนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง
๖ พระอาราม คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ
เวลา ๑๕.๕๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม