วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๕.๕๓ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดโครงการ “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี ๒๕๖๐” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร