วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๐ และทอดพระเนตรร้านคณะภริยาทูต ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม บ้านทุ่งหล่มใหม่ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
หรือหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพะเยา โดยหมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร ๑๔๕ หลังคาเรือน มีประชากร ๕๘๐ คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง และโรงพยาบาลเชียงคำ สำหรับปีที่ผ่านมา พอ.สว. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ๒๕ ครั้ง มีผู้ป่วยไปรับบริการ ๑,๗๓๑ คน รวมทั้งจัดรถบริการทันตกรรมเคลื่อนที่
มีผู้ใช้บริการ ๔๑๙ คน สำหรับวันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โปรดให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดพะเยา และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไป ๒๒๐ คน ในจำนวนนี้มีผู้รับบริการทางทันตกรรม
และมีผู้ป่วยที่มูลนิธิ พอ.สว. ส่งตัวเข้ารับการรักษาต่อเนื่องตามโรงพยาบาลในจังหวัด ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ๔๖ คน ในการนี้ ทรงรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งลำไส้, หูหนวกตั้งแต่กำเนิด และกระดูกสันหลังคด ไว้เป็นคนไข้
ในพระอนุเคราะห์ จากนั้น พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดพะเยา เฝ้า ซึ่งจังหวัดพะเยา
เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ ๔๗ เมื่อปี ๒๕๒๐ มีสมาชิกฯ รวม ๑,๘๓๙ คน