วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๐๑.๒๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา ๑๘.๒๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าหอประชุม
วชิราวุธวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ
เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ห้องพิธี หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา
พระรัตนตรัย จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร นักเรียนร้องเพลง “มหาวชิราวุธราชสดุดี” จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
นักเรียนสวด “วชิราวุธานุสรณคาถา” จบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ถวายพระธรรมเทศนา จบ นักเรียนร้องเพลง “O King Our Help” สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสดับปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก
พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินกลับยังห้องพิธี นักเรียนร้องเพลง
“เราเด็กในหลวง” วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท “พระสุบิน” สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ
เวลา ๐๗.๒๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐ และการแนะนำ
โครงการหอจดหมายเหตุ กองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒ เรื่อง “๑๒๐ ปี แห่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ราชอาณาจักรไทย – รัสเซีย จากมุมมองของเอกสารรัสเซีย สหรัฐอเมริกา และนักวิชาการไทย – รัสเซียศึกษา”
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
เวลา ๑๘.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
/เมื่อพลเอก…..
– ๒ –
เมื่อพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ เดินทางถึงยังพระลานพระราชวังดุสิต
ผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเข้าพลับพลาพิธี จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระชัยนวรัฐ
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์ ๒๔๑ รูป สวดมาติกา จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตร
ที่อาสน์สงฆ์แถวหน้า ๑๐ รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทอดผ้าไตรจนครบ ๒๔๑ รูป เสร็จแล้ว พระสงฆ์
๒๔๑ รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ ๒๔๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระสยาม
เทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน ณ พระลานพระราชวังดุสิต และในต่างจังหวัด
สวดมนต์พร้อมกัน จบแล้ว ผู้แทนพระองค์ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ๑๐ รูป นอกนั้น ให้ข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จนครบ ๒๔๑ รูป ผู้แทนพระองค์ กรวดน้ำ พระสงฆ์ถวาย
อนุโมทนา ถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์ กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และ
พระฉายาลักษณ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์ และผู้ร่วมในพิธี ยืนประนมมือส่งริ้วขบวน
อัญเชิญพระชัยนวรัฐขึ้นพระราชยาน
อนึ่ง เมื่อเวลา ๑๗.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระชัยนวรัฐ ไปในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข ถึงยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ขึ้นไปยังห้อง
พระชั้น ๓ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายพระที่นั่งบูชาพระพุทธรูป และอัญเชิญพระชัยนวรัฐ
ประดิษฐานบนพระราชยานไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยพลอากาศเอก เกษม อยู่สุข
เดินนำพระราชยานที่ประดิษฐานพระชัยนวรัฐ จากหน้าพระที่นั่งอัมพรสถาน ไปยังหน้าประตูภูธรลีลาศ ซึ่งมี
ริ้วขบวนตั้งรออยู่ เมื่อพระราชยานถึงประตูภูธรลีลาศ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เข้าริ้วขบวนอัญเชิญ
พระชัยนวรัฐไปยังพลับพลาพิธี ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ภายหลังเสร็จจากพิธีแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข อัญเชิญพระชัยนวรัฐ กลับมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
/อนึ่ง…..
– ๓ –
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี