วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหา
รายได้ นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “พริ้นเซส คัพ เรดครอส ดีพีซี กอล์ฟ แชริตี้”
(PRINCESS CUP REDCROSS – DPC GOLF CHARITY) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย นำ คณะทูตานุทูต พร้อมคู่สมรส
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๑ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ในโอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย