วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๗.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝน
ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี
ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียร
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย
ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงาน
เช็ดตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงรับมงกุฎประจำฤดูฝน ทรงสวมถวายที่พระเศียร
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ จากนั้น เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้
ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น ชุบน้ำพระสุคนธ์ในโถแก้ว
แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชีประดิษฐานพระสัมพุทธพรรณี
ทรงถอดยอดพระรัศมีพระสัมพุทธพรรณี แล้วทรงรับยอดพระรัศมีประจำฤดูฝน ทรงสวมถวายเปลี่ยนใหม่
ทรงพระสุหร่าย เรียบร้อยแล้ว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง และเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
และพระสัมพุทธพรรณี จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธ
เลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา แล้วเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ พราหมณ์
เบิกแว่นเวียนเทียนครบ ๓ รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทองใหญ่ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชน
ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียนบูชา
พระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา
พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุดธูปเทียน
ท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถวายพุ่มเทียน และทรงจุด

/ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา…

– ๒ –

ธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ จากนั้น เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี
ทรงถวายพุ่มเทียน ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะ
พระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถวายพุ่มเทียน
ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙ เสร็จแล้ว เสด็จลงจากฐานชุกชี ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และทรงจุดธูปเทียน
เครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงกราบ ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงรับการถวาย
ความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระวันรัต ถวายอดิเรก
จบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของ
ผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
ไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ เสด็จเข้าไปยังที่ประดิษฐานนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายในคูหาพระเจดีย์ ทรงพระสุหร่าย
ทรงถือสายสูตรยกนพปฎลมหาเศวตฉัตร ขึ้นเหนือคูหาพระเจดีย์ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ แล้วเสด็จออกจากคูหาพระเจดีย์ไปยังพระวิหารพระศรีศาสดา ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้
ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระศรีศาสดา ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชา
พระพุทธไสยา จากนั้น เสด็จออกจากพระวิหารพระศรีศาสดาไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันตก
ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารเก๋ง
(กลาง) ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธวชิรญาณ พระพุทธปัญญาอัคคะ
พระพุทธมนุษยนาค สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดําเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เวลา ๑๕.๑๖ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดงาน “ทันตมหิดล ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาปิ่นเกล้า
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
ไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ และเต่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร