วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
วันเสาร์ ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีทรงบาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
สิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น
เมื่อเสด็จพระราชดาเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราช
สักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ที่เชิญออกประดิษฐานบนพระแท่นมหาเศวตฉัตร แล้วทรงจุด
ธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประดิษฐาน
ในบุษบกแว่นฟ้าเหนือพระแท่นสุวรรณเบญจดล ทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจา
พระชนมวารของพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ๑๒ พระองค์ ที่พระแท่นมณฑลมุก ทรงกราบ
จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปทรงประเคนพัดรองที่ระลึกงานทรงบาเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ ที่จะถวายพระธรรมเทศนาและสวดพระพุทธมนต์ ๓๑ รูป
พระสงฆ์รับอนุโมทนา ๔ รูป และพระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ ๑๒ รูป เสร็จแล้ว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ เสด็จพระราชดาเนิน
ไปทรงทอดผ้าไตร เที่ยวละ ๑๐ ไตร จานวน ๓ เที่ยว พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ต่อจากนั้น
ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม
แล้วเสด็จพระราชดาเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสาหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี
ทรงธรรม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสาหรับพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงธรรม ทรงคม แล้วประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม ถวายศีล
และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ถวายอนุโมทนา ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ ๔ รูปรับอนุโมทนา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ ที่ถวายพระธรรมเทศนาและรับอนุโมทนา
๕ รูป พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จากนั้น พระสงฆ์ ๑๒ รูป สวดมาติกา จบ ทรงทอดผ้าไตร
พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา
ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดาเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจาพระชนมวารของ
พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี ๑๒ พระองค์ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร และพระบรมอัฐิ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่หน้าบุษบกแว่นฟ้า แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินกลับ
พระบรมมหาราชวัง