วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันเสาร์ ที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๑.๑๗ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๑๐.๔๑ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ ๑๔
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องใน เทศกาลตรุษจีน ณ พระที่นั่งเวหาศจํารูญ พระราชวังบางปะอิน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อนึ่ง เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๔ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ บุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากหมู่บ้านสัมมากร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น ในหัวข้อ “มหัศจรรย์แห่งพระเมตตา พระกรุณาล้นฟ้า ทั่วพาราร่มเย็น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา การฝึกอาชีพ พร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างบูรณาการ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการแสดงผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับ เครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร